czwartek, 17 września 2015

KORZYSTNE DLA SPÓŹNIALSKICH SPADKOBIERCÓW ZMIANY W PRAWIE SPADKOWYM

    Od 18 października 2015r. będą obowiązywać znowelizowane przepisy dotyczące dziedziczenia (zmieniono: art. 1031 § 2, art. 1032, art. 10341§ 2, dodano: art. 10311-10314 oraz uchylono art. 1016 Kodeksu cywilnego).

  Cóż te zmiany oznaczają? Otóż uchwalona ustawa ma na celu wyeliminowanie z prawa spadkowego fikcji prawnej prostego przejęcia spadku, która była, gdy spadkobierca nie złożył w wyznaczonym terminie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku. W dotychczasowym zatem stanie prawnym, gdy spadkobierca spóźnił się z oświadczeniem, ustawa przewidywała tzw. proste przyjęcie spadku, co oznaczało, że spadkobierca przyjmował, niemalże automatycznie, spadek bez żadnych ograniczeń  (w szczególności bez ograniczenia długów spadkowych). 

    Po noweli zasadą nie będzie proste przyjęcie spadku, lecz przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza. 
    Cóż kryje się pod tą nazwą? Otóż przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza ogranicza odpowiedzialność za długi spadkodawcy jedynie do wysokości wartości spadku. Oznacza to, że spadkobierca nie będzie musiał oddać wierzycielom spadkodawcy więcej, aniżeli otrzymał z tytułu dziedziczenia. Aby w prosty sposób zobrazować ten sposób przyjęcia spadku posłużmy się przykładem:

Spadkodawca  pozostawił swym spadkobiercom 50.000 zł, zaś zadłużenie w dniu otwarcia spadku (czyli w dniu śmierci)  śmierci wyniosło 100.000 zł. Pozostawił syna i żonę. Są to jedyni spadkobiercy, a spadek został przyjęty z dobrodziejstwem inwentarza. Zatem, pomimo zadłużenia na kwotę 100.000 zł spadkobiercy odpowiadają przed wierzycielami spadkodawcy jedynie do wartości czynnej spadku, a więc do kwoty 50.000 zł.


Kolejnym novum ustawy jest to, że spadkobierca sam określa składniki odziedziczonego majątku, albowiem ustawa wprowadziła instytucję wykazu inwentarza.

Wykaz inwentarza sporządza samodzielnie spadkobierca i  składa go w sądzie lub u notariusza. Ustawa przewiduje, że spadkobierca, który złożył wykaz inwentarza, spłaca długi spadkowe zgodnie ze złożonym wykazem. Wierzycielom jednak przysługiwać będzie uprawnienie do zakwestionowania wykazu inwentarza. W dotychczasowym stanie prawnym  spisu inwentarza dokonywał komornik lub urząd skarbowy, co znacznie podnosiło koszt postępowania.

     Nowelizacja obowiązuje od 18 października 2015r. i ma zastosowanie do dziedziczenia po osobach, które umrą po dacie wejścia w życie nowych przepisów.

         Jak widać ustawodawca wyszedł naprzeciw zapotrzebowaniu społecznemu i znacznie złagodził odpowiedzialność spadkobierców za zaniechanie złożenia oświadczenia o sposobie przyjęcie, względnie odrzucenia spadku w ustawowym sześciomiesięcznym terminie. Nie można tracić jednak z pola widzenia tego, że pogorszyło to sytuację wierzycieli, nadto z pewnością będzie miało swe konsekwencje przy ustalaniu nowej polityki w zakresie przyznawania kredytów osobom w podeszłym wieku. Jak widać każdy kij ma dwa końce.To tyle, z nowości w rodzimym prawie spadkowym. Jednakże to nie koniec zmian. Dnia 17 sierpnia 2015 r. w Polsce zaczęło obowiązywać rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 650/2012 w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń, przyjmowania i wykonywania dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia oraz w sprawie ustanowienia europejskiego poświadczenia spadkowego.
    Zgodnie z nowymi przepisami zasadą będzie wyłączna jurysdykcja danego państwa dla postępowania spadkowego, więc istotne będzie prawo kraju, w którym było miejsce zwykłego pobytu w chwili śmierci zmarłego. Jednakże, każda osoba będzie mogła zastrzec wybór prawa państwa, którego obywatelstwo posiada, jako prawa właściwego do rozpatrzenia wszystkich spraw związanych ze spadkiem.


    Powyższe rozwiązania zniwelują wiele problemów związanych z dziedziczeniem po obywatelach polskich zamieszkujących na stałe na terenie państw Unii Europejskiej.

piątek, 11 września 2015

ZMIANA NAZWISKA PO ROZWODZIE

Po orzeczeniu rozwodu możliwa jest zmiana nazwiska, która polega na rezygnacji z nazwiska męża lub żony i powrotu do nazwiska noszonego przez zawarciem małżeństwa.

Ważne jest, aby planując zmianę nazwiska po rozwodzie pamiętać o zachowaniu odpowiedniego terminu, bowiem zgodnie z art. 59 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, małżonek rozwiedziony, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko w ciągu trzech miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu (wyroku), może przez oświadczenie złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego powrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa.

Do dokonania zmiany nazwiska nie potrzeba uzyskania zgody przez byłego małżonka, jest to wyłącznie decyzja osoby, która zmieniła nazwisko w związku z zawarciem małżeństwa. Można oczywiście nadal nosić dotychczasowe nazwisko, bądź powrócić do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego, bez względu na stanowisko byłego współmałżonka.

czwartek, 3 września 2015

Witamy na blogu Kancelarii Adwokackiej Adwokat Kingi Dagmary Siadlak

Niepisany zwyczaj stanowi o tym, że pierwszy wpis na blogu powinien przedstawiać (w sposób stosunkowo najbardziej ogólny), czego owa wirtualna działalność będzie dotyczyć, dlaczego autor zdecydował się na jej prowadzenie, a czasami nawet pozwala sobie na skromną autoprezentację. Poniższa treść ma taką właśnie funkcję spełniać.

Dotychczasowa praktyka kancelarii pozwala na stwierdzenie, iż istnieją zagadnienia, które można określić mianem"popularnych". To właśnie o ich wyjaśnienie najczęściej zwracają się do nas Klienci.
Zdarza się także, że niektórych problemów prawnych można uniknąć, dokonując chociażby zwykłych czynności, niewymagających znacznych nakładów finansowych.
Pojawiają się również takie sytuacje, które wymagają od prawnika głębokiej analizy. I choć działania te są często bardzo żmudne, to rozwiązanie najtrudniejszych kwestii pogłębia rozwój nie tylko zawodowy, ale czasami także naukowy.

Z tego też względu nasz Zespół podjął decyzję, iż warto te wszystkie aspekty umieścić w jednym miejscu, dostępnym dla szerszego grona. W ten sposób nasi Czytelnicy będą mogli dowiedzieć się  np. kiedy i w jaki sposób zmienić nazwisko po uzyskaniu rozwodu, czym charakteryzuje się przestępstwo znęcania się, a także dlaczego do odrzucenia spadku przez małoletniego potrzebna jest zgoda sądu opiekuńczego. Prawdopodobnie pojawią się również odmienne stanowiska, bo i tych wśród prawników jest wiele, jednakże jesteśmy otwarci na dyskusję i wymianę doświadczeń. Zdarza się bowiem, że to właśnie utarta praktyka, a nie ścisła treść przepisów, decydują o przebiegu danego postępowania.
Jeżeli jakaś kwestia Państwa szczególnie zainteresuje - czekamy na propozycje w komentarzach. Najciekawsze zagadnienia postaramy się omówić w kolejnych postach.


Nasza kancelaria mieści się w Słupsku, przy ul. Wojska Polskiego 2/4 (wejście od strony 2A). Dodatkowo posiada także filię w Chojnicach. 
Adwokat Kinga Dagmara Siadlak zajmuje się głównie sprawami z zakresu prawa karnego oraz cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem spraw rodzinnych i spadkowych. 
Mecenas Siadlak w ramach kancelarii stworzyła zespół, w skład którego wchodzą: apl. adw. Anna Kątnik-Mania, apl. r. Maria Nałęcz-Bachurska, a także sekretarz kancelarii Maja Dolewska. 
Współpracuje również z radcą prawnym Anną Marią Kowalską, której siedziba kancelarii mieści się w Słupsku, w tym samym lokalu.
Więcej informacji na temat naszej działalności znajdą Państwo na stronie internetowej: www.kancelariasiadlak.pl.

Pozdrawiamy,
Zespół Kancelarii